Blog Prawniczy

Zasada nierozdzielania rodzeństwa po rozwodzie

zasada nierozdzielania rodzeństwa po rozwodzie

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga m.in. o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, o kontaktach rodziców z dziećmi, jak też określa, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Sąd w pierwszej kolejności uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (jeżeli jest ono oczywiście zgodne z dobrem dziecka). W przypadku braku porozumienia sąd w wyroku rozwodowym będzie musiał rozstrzygnąć ww. kwestie według swojego uznania, przy jednoczesnym uwzględnieniu dobra dziecka.

Zasada nierozdzielania rodzeństwa

W przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego możemy znaleźć zasadę zgodnie z którą: „rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie”. Jednak dalej ustawodawca postawił pewien warunek: „chyba, że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia”. W większości spraw, Sąd powierzy zatem wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców nad wszystkimi dziećmi. Jedynie wyjątkowo, w określonych sytuacjach rodzeństwo nie będzie wychowywało się razem.

„Dobro dziecka” – to słowo klucz w omawianej sprawie. Sąd kierując się owym „dobrem dziecka” może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad jednym z dzieci matce, a nad drugim dzieckiem ojcu. Podkreślić jednak należy, że takie rozwiązanie jest stosowanie sporadycznie np. gdy nie dochodzi do zerwania związku osobistego istniejącego pomiędzy rodzeństwem poprzez ich oddzielenie od siebie, w sytuacji gdy dzieci nigdy nie wychowywały się razem. Świetnym przykładem może być rodzeństwo mieszkające w różnych krajach i tym samym nie mające ze sobą częstego kontaktu.

„Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia” art. 58 § 1 zd. 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

rodzeństwo

Orzecznictwo

Na temat nierozdzielania rodzeństwa przy rozwodzie rodziców wypowiedział się m.in. Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt I ACa 759/12. W ww. wyroku stwierdzono, że związek osobisty istniejący pomiędzy rodzeństwem stanowi wartość, także wychowawczą, podlegającą bardzo intensywnej ochronie. Zdaniem sądu zasada art. 58 § 1 zd. trzecie krio wyrażona jest w bardzo jasny i stanowczy sposób, stanowiąc narzędzie ochrony „własnych praw dziecka” oraz ich priorytetu przed prawami rodziców. „Podział rodzeństwa”, tak aby część pozostała z matką, a część z ojcem dziecka z przyczyn leżących po stronie rodziców jest niedopuszczalny. Wyjątek wyrażony w ww. przepisie należy ujmować wąsko. Przesłanką zastosowania tego, rzadkiego co do istoty wyjątku, jest „bezwzględny” wymóg dobra dziecka, a zatem stan rzeczy leżący zawsze w obszarze odnoszącym się do sytuacji obojga dzieci, a nigdy tylko po stronie rodziców.

Wskazać należy także, że przepis zawierający zasadę wspólnego wychowywania rodzeństwa traktuje co do zasady jednakowo zarówno najbliższe rodzeństwo, jak i rodzeństwo przyrodnie.

Podsumowanie

Co do zasady w wyroku orzekającym rozwód sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Priorytetem jest bowiem wspólne wychowywanie się rodzeństwa. W niektórych sprawach wykonywanie władzy rodzicielskiej nad jednym dzieckiem może być powierzone matce, a nad drugim ojcu. Jest to możliwe w sytuacjach, gdy nie dochodzi do przerwania więzi łączących rodzeństwo, gdy już przed rozwodem wychowują się w całkiem innych środowiskach. Nie dochodzi wtedy de facto do „rozdzielenia rodzeństwa” tylko do zaakceptowania istniejącego uprzednio stanu faktycznego.

Porada prawna on-line

RADCA PRAWNY / ADWOKAT KOŚCIELNY KANCELARIA PRAWNA LUBLIN SŁAWIN

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
blog sylwia jezierska

Sylwia Jezierska

Jej obszarem zainteresowań jest szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo kanoniczne, prawo pracy, a także dochodzenie odszkodowań powypadkowych jak i roszczeń z polisolokat.

Social Media

Najpopularniejsze

Zobacz również

Powiązane posty

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Klient nie zapłacił za kupioną rzecz? Kontrahent znowu zalega z płatnością za wykonaną usługę? Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowym regulowaniem faktur przez swoich biznesowych parterów. Jak skutecznie nakłonić drugą stronę do zapłaty?