Blog Prawniczy

Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

umowa o zakazie konkurencji

Pracodawca w celu ochrony swoich interesów może zawrzeć z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się m.in. okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. Co jednak, gdy w czasie trwania umowy o zakazie konkurencji pracodawca zechce ją rozwiązać i zaprzestać płacenia pracownikowi umownego odszkodowania?

Czy umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy można wypowiedzieć / rozwiązać / odstąpić od niej przed upływem okresu na który została zawarta?

1. CO DO ZASADY NIE, ponieważ umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy wygasa dopiero z upływem okresu, na jaki została zawarta.

2. MOŻNA, gdy sama umowa przewiduje jej wcześniejsze rozwiązanie:
Klauzule w umowie o zakazie konkurencji takie jak:

wypowiedzenie umowy (zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą nie jest konieczne podawanie konkretnych przyczyn wypowiedzenia)

prawo odstąpienia od umowy (ważne by podać w umowie termin na odstąpienie – w innym wypadku postanowienie jest nieważne)

ziszczenie się określonego warunku rozwiązującego.

3. MOŻNA na mocy porozumienia stron, np. w formie aneksu do umowy.

Jeżeli umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie zawiera postanowień, które przewidują jej wcześniejsze rozwiązanie to jednostronne oświadczenie pracodawcy zwalniające pracownika z zakazu konkurencji jest bezskuteczne. Pracownik nadal może żądać od takiego pracodawcy odszkodowania w wysokości określonej w umowie!

Ponadto kodeks pracy w art. 101 2 § 2 stanowi, że umowa o zakazie konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

WAŻNE: Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego, ustanie obowiązywania zakazu konkurencji dotyczy tylko zobowiązania, jakie przyjął na siebie pracownik w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, a nie zobowiązania pracodawcy do wypłaty odszkodowania (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17.11.1999 r. sygn. I PKN 358/99, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05.02.2002 r. sygn. IPKN 873/00, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.03.2002 r. sygn. I PKN 6/02).

Według judykatury, ustanie zakazu konkurencji wskutek – zdaniem pracodawcy, ustania przyczyn uzasadniających ten zakaz oznacza zwolnienie pracownika z obowiązku powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, a więc dotyczy tylko zobowiązania, które wziął na siebie pracownik, a nie zobowiązania pracodawcy do zapłaty umówionego odszkodowania.

Zatem ustanie przyczyn uzasadniających zakaz konkurencji nie zwalnia pracodawcy automatycznie z obowiązku wypłaty odszkodowania na rzecz pracownika, choć pracownik ten nie ma już obowiązku powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Skorzystanie więc przez pracodawcę z możliwości wcześniejszego zwolnienia pracownika z zakazu konkurencji jest bezskuteczne z punktu widzenia uwolnienia się pracodawcy od zapłaty odszkodowania i nie oznacza wygaśnięcia umowy o zakazie konkurencji. Pracownik zwolniony z zakazu konkurencji staje przed wyborem jednej z dwóch możliwości. Jeśli dalej będzie powstrzymywał się od działalności konkurencyjnej, wykonując w ten sposób własne zobowiązanie umowne, to ma prawo do żądania odszkodowania, gdyż odszkodowanie przysługuje z mocy ustawy przez cały czas obowiązywania umowy z tytułu zachowania obiektywnie zgodnego z treścią zakazu konkurencji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.11.2014 r. sygn. I PK 86/14).

Podsumowanie

Pracodawcy, aby mieć alternatywę w postaci możliwości wcześniejszego zakończenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i aby uwolnić się od obowiązku wypłaty odszkodowania na rzecz pracownika, muszą już na etapie zawierania umowy o zakazie konkurencji umieścić w niej odpowiednie zapisy, które umożliwiają jej wcześniejsze rozwiązanie. W przeciwnym razie będą zobowiązani wypłacać pracownikowi odszkodowanie przez cały czas trwania zakazu konkurencji.

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
blog sylwia jezierska

Sylwia Jezierska

Jej obszarem zainteresowań jest szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo kanoniczne, prawo pracy, a także dochodzenie odszkodowań powypadkowych jak i roszczeń z polisolokat.

Social Media

Najpopularniejsze

Zobacz również

Powiązane posty

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Klient nie zapłacił za kupioną rzecz? Kontrahent znowu zalega z płatnością za wykonaną usługę? Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowym regulowaniem faktur przez swoich biznesowych parterów. Jak skutecznie nakłonić drugą stronę do zapłaty?