Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego i Kancelarię Kanoniczną Sylwia Jezierska

§ 1. Przepisy ogólne

1. Usługodawcą jest Kancelaria Radcy Prawnego i Kancelaria Kanoniczna Sylwia Jezierska, z siedzibą w Lublinie, ul. Relaksowa 13/36, 20-819 Lublin, NIP: 5170269376,REGON: 385770870, e-mail: biuro@kancelariajezierska.pl zwany dalej „Kancelarią”. Korzystający z usług zwany jest „Klientem”.

2. Kancelaria świadczy usługi online przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną („Usługi online”) poprzez stronę internetową www.kancelariajezierska.pl i/lub powiązany z nią adres email: biuro@kancelariajezierska.pl  („Platforma”).

3. Usługi online polegają na umożliwianiu Klientowi kierowania Zapytań za pośrednictwem Platformy. Celem Platformy jest ułatwienie Klientowi uzyskania zdalnej obsługi prawnej (porady online), o ile obsługa taka jest prawnie dopuszczalna i faktycznie wykonalna.

4. Usługa może obejmować w szczególności: przygotowanie porady prawnej, opinii prawnej, przygotowanie pisma procesowego, przygotowanie umowy.

5. Kontakty pomiędzy Kancelarią a Klientem następują drogą elektroniczną tj.: na adres e-mail podany przez Klienta przy kierowaniu Zapytania za pomocą Platformy.

§ 2. Klient

1. Korzystającym z Usługi online może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Usługi online, jeśli działa przez przedstawiciela ustawowego.

2. Warunkiem korzystania z Usługi online jest podanie niezbędnych danych do wykonania usługi, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.

§ 3. Zapytanie

1. Klient w celu skierowania Zapytania, korzysta z formularza udostępnionego na Platformie, wypełniając pola niezbędne dla jego skutecznego wysłania (imię i nazwisko lub adres firmy, adres poczty elektronicznej, treść wiadomości/zapytania a także załącza dokumenty związane ze sprawą). Warunkiem wysłania Zapytania do bezpłatnej Wyceny jest uprzednia akceptacja przez Klienta Polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu.

2. Klient akceptując Regulamin oraz Politykę prywatności wyraża zgodę na komunikację z Kancelarią drogą elektroniczną przy pomocy podanego w formularzu adresu e-mail, w ramach, której to komunikacji prowadzona będzie dalsza wymiana korespondencji oraz udzielanie informacji niezbędnych do wykonania Usługi online.

§ 4.  Wycena

1. Po wypełnieniu i przesłaniu przez Klienta formularza, Kancelaria na podstawie opisanego stanu faktycznego, dokonuje analizy prawnej celem Wyceny Usługi online („Wycena”).

2. Wycena jest bezpłatna.

3. Przesłana Klientowi do akceptacji Wycena, zawiera informację o wysokości wynagrodzenia netto, do którego zostanie doliczony należy podatek VAT.

4. Klient otrzymuje do akceptacji Wycenę, w terminie do 24 godzin od momentu skierowania Zapytania za pośrednictwem Platformy, przy czym czas ten liczony jest od chwili otrzymania wszelkich niezbędnych dla potrzeb Wyceny informacji. Wycena przesyłana jest Klientowi w dni powszednie, w godzinach urzędowania Kancelarii (9.00-17.00).

5. Wycena przesyłana Klientowi do akceptacji, kierowana jest poprzez środki porozumiewania się na odległość i na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§ 5.  Płatność i faktury VAT

  1. Klient po zapoznaniu się z Wyceną może skorzystać z Usługi online lub z niej zrezygnować.

  • W przypadku zaakceptowania Wyceny Klient dokonuje płatności w wysokości w niej zawartej na rachunek bankowy Kancelarii.

3. W celu otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest podać nazwę i adres wraz z numerem NIP na adres:biuro@kancelariajezierska.pl

4. Klient oświadcza, iż akceptuje faktury VAT przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF („e-faktura”). Na żądanie Klienta – w terminie 7 dni od dnia doręczenia Kancelarii żądania – faktura jest wysyłana także pocztą tradycyjną na adres wskazany przez Klienta.

§ 6. Realizacja Usługi online

1. O ile Klient nie uzgodni z Kancelarią inaczej, Kancelaria przystępuje do realizacji Usługi online, w terminie do 3 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania informacji o wpływie środków od systemu płatniczego lub przesłania przez Klienta potwierdzenia przelewu tradycyjnego – lub w terminie uzgodnionym indywidualnie, przy czym do czasu, o którym mowa powyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Usługa jest wykonywana na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w Zapytaniu i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wykonywania, chyba że z treści Zapytania wynika co innego (np. sprawa dotyczy stanu faktycznego podlegającego pod przepisy uprzednio obowiązujące).

3. Kancelaria może odmówić wykonania Usługi online, jeśli uzna, iż:

a) wykonanie Usługi online może naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej,

b) wykonanie Usługi online wymaga posiadania przez Kancelarię wiedzy specjalnej,

c) wykonanie Usługi online wymaga wyjaśnień lub dokumentów, których Klient pomimo wnioskowania przez Kancelarię nie dostarcza, dostarcza z opóźnieniem lub nie może dostarczyć, a które są niezbędne dla potrzeb prawidłowego wykonania Usługi online.

§ 7.  Zakres Usługi online

1. Zakres przygotowanej Usługi online jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Klienta w Zapytaniu.

2. Klient nie może powoływać się na niekompletność treści Zapytania lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z Usługi online i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia, jeśli nie opisał w treści Zapytania, tak w pełni jak i w sposób wyczerpujący stanu faktycznego.

3. Ryzyko omylnego wypełnienia formularza ponosi Klient.

4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie w formularzu bądź w późniejszej korespondencji fałszywych, niepełnych danych lub danych o nieścisłym stanie faktycznym, a także danych i informacji przekazanych z opóźnieniem.

5. Kancelaria wykonując Usługę może zwrócić Klientowi uwagę na zagadnienia niebędące przedmiotem Zapytania. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w których wykonanie Usługi online polega na analizie dokumentów lub umowy, a Klient wskazał do analizy tylko niektóre ich części. W takim wypadku Kancelaria informuje Klienta o takich zagadnieniach. Klientowi przysługuje prawo zadawania dodatkowych pytań dotyczących tych zagadnień za zapłatą Kancelarii dodatkowego wynagrodzenia.

6. Jeżeli dla potrzeb prawidłowego wykonania Usługi online objętego Zapytaniem, wynikać będzie obowiązek udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed Sądami i/lub organami, wówczas Kancelaria poinformuje o tym fakcie Klienta. Odmowa udzielenia przez Klienta pełnomocnictwa oznacza rezygnację z Usługi online.

§ 8. Pytania dodatkowe

1. Klient ma prawo do bezpłatnego przesłania pytań dodatkowych dotyczących Usługi online objętej Zapytaniem, o ile pozostają one w związku z jego zakresem podmiotowym oraz przedmiotowym. W przypadku przekroczenia zakresu podmiotowego i/lub przedmiotowego Kancelaria dokona oddzielnej Wyceny pytań dodatkowych na zasadach ogólnych opisanych w  niniejszym Regulaminie.

§ 9. Prawo odstąpienia od Umowy

1. Klient, będący konsumentem („Konsument”) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.

2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Kancelaria ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

4. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni Usługę. Niniejszym Kancelaria informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni Usługi online przez Kancelarię przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Kancelarię o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym o adresie poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości wysyłanych na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.

2. Kancelaria posiada polisę OC wymaganą dla charakteru prowadzonej działalności.  

3. Zasady ochrony danych osobowych Klientów określone są szczegółowo w odrębnym dokumencie tj. w „Polityce prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Kancelarii.

4. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Kancelarii: www.kancelariajezierska.pl, w taki sposób, aby Klient przed (jak i po) jego akceptacją mógł go przechowywać i odtwarzać.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.