Blog Prawniczy

Polisolokaty. Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty (UFK)?

jak odzyskać pieniądze z polisolokaty (UFK)

Czym są „polisolokaty”?

Polisolokata – to potoczna nazwa umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (UFK). Początkowo przyjmowano, że UFK są umowami mieszanymi, nienazwanymi z elementami klasycznego modelu ubezpieczenia na życie i postanowieniami charakterystycznymi dla umów oszczędnościowo-inwestycyjnych.

Aktualnie sądy badając dokładniej istotę polisolokat często dochodzą do wniosku, że są one umowami o charakterze jedynie inwestycyjnym i stoją w sprzeczności z istotą stosunku prawnego ubezpieczenia. W praktyce można zatem stwierdzić, że pod przykrywką ubezpieczenia na życie sprzedawano produkty inwestycyjne.

W założeniu tzw. polisolokaty miały na celu przynieść klientom zyski. Gromadzone na ich rachunkach składki były lokowane w różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych. Jednak jak się okazywało polisolokaty najczęściej nie przynosiły żadnych zysków lub gdy je przynosiły to i tak były one przeznaczane na pokrycie licznych opłat i prowizji pobieranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Czym są opłaty likwidacyjne, warunkowe, dystrybucyjne, świadczenia wykupu ?

W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Ubezpieczyciele potrącają znaczną cześć wpłaconych przez klienta środków tytułem tzw. „opłaty likwidacyjnej”, „opłaty warunkowej”, „opłaty dystrubucyjnej”, „świadczenia wykupu”. W wyniku wcześniejszego rozwiązania umowy konsument zostaje pozbawiony często 40-80% wpłaconych składek, a niekiedy nawet 99-100% (w przypadku zakończenia umowy w 1 lub 2 roku jej obowiązywania).

W przypadku znacznej części polisolokat na podstawie porozumień podpisanych przez Prezesa UOKiK z towarzystwami ubezpieczeniowymi doszło do obniżenia ww. opłat związanych z wcześniejszym rozwiązaniem umów.

Zobacz: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12775&fbclid=IwAR2pZ5QTVRcVcBYUQMPZzRTnVl0Dw1-cMo-g6-d6lbBc_Tb1y1eClNVhkRk

Jednak podkreślić należy, że obniżenie „opłat likwidacyjnych” nie zamyka możliwości dochodzenia dalej idących roszczeń i odzyskania całych nienależnie zatrzymanych środków.

Postanowienia niedozwolone

Na UFK należy spojrzeć z perspektywy ochrony konsumenta – strony umowy faktycznie i ekonomicznie słabszej i dokonać oceny jej zapisów – czy nie stanowią one postanowień niedozwolonych w myśl art. 385 ¹ § 1 k.c. Zgodnie bowiem z ww. przepisem postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu tj. w szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przy zawieraniu polisolokaty. UFK zawierające postanowienia odnośnie zatrzymania części środków zgromadzonych przez klienta, kształtują prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

  1. Pierwszym krokiem jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (zgodnie z wymogami przyjętymi u konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego).
  2. Jeżeli po wypowiedzeniu polisolokaty towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło tylko część oszczędności, a pozostała kwota została potrącona tytułem opłaty likwidacyjnej, warunkowej itd. możemy dochodzić zwrotu bezprawnie zatrzymanych środków na drodze postępowania sądowego.
  3. W wielu przypadkach możemy dochodzić na drodze postępowania sądowego uznania umowy za nieważną w całości.

Unieważnienie umowy – aktualna praktyka sądowa

Obecnie nie ma wątpliwości, że ubezpieczyciele muszą zwrócić wygórowane „opłaty likwidacyjne”. Co jednak w sytuacji, gdy wpłacone przez klienta kwoty przewyższają znacząco „opłaty likwidacyjne”?

Aktualny kierunek obrany przez sądy powszechne wskazuje, że takie umowy można uznać w całości za nieważne.

Powyższe wyroki wskazują m.in., że przedmiotowe polisolokaty są nieważne z uwagi na ich sprzeczność z istotą stosunku prawnego ubezpieczenia. Istotą umowy ubezpieczenia jest ponoszenie ryzyka przez ubezpieczyciela. Polisolokaty przewidują w razie zajścia wypadków ubezpieczeniowych wypłatę świadczenia w zasadzie odpowiadającego wartości wpłaconych do tego czasu składek. Pomimo, że polisolokaty określana się jako umowy ubezpieczenia, to nie dają ochrony ubezpieczanemu, a ubezpieczyciel nie ponosi ryzyka ubezpieczeniowego. Struktura polisolokat ma więc charakter wyłącznie oszczędnościowo-inwestycyjny.

Ponadto wskazania wymaga, że na skutek uznania polisolokaty za nieważną dochodzi do rozliczenia polegającego na zwrocie wzajemnych świadczeń. Ubezpieczający może domagać się zwrotu wszystkich wpłaconych na rzecz ubezpieczyciela składek, a nie wyłącznie pełnej wartości prowadzonego w ramach umowy rachunku. Składki w takiej sytuacji stanowią świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 § 1 i 2 w zw. z art. 405 k.c.

PODSUMOWANIE: Opierając powództwo przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu na zarzucie nieważności umowy można żądać zwrotu całości wpłaconego ubezpieczycielowi świadczenia.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy Twoja polisolokata zawiera postanowienia niedozwolone, czy można ją unieważnić i jak możesz odzyskać wpłacone środki – napisz do Naszej Kancelarii: porada-online lub kontakt

RADCA PRAWNY / ADWOKAT KOŚCIELNY KANCELARIA PRAWNA LUBLIN SŁAWIN

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
blog sylwia jezierska

Sylwia Jezierska

Jej obszarem zainteresowań jest szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo kanoniczne, prawo pracy, a także dochodzenie odszkodowań powypadkowych jak i roszczeń z polisolokat.

Social Media

Najpopularniejsze

Zobacz również

Powiązane posty

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Klient nie zapłacił za kupioną rzecz? Kontrahent znowu zalega z płatnością za wykonaną usługę? Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowym regulowaniem faktur przez swoich biznesowych parterów. Jak skutecznie nakłonić drugą stronę do zapłaty?