Blog Prawniczy

Odszkodowanie za opiekę nad poszkodowanym

odszkodowanie za opiekę nad poszkodowanym

Poszkodowany, który brał udział np. w wypadku komunikacyjnym na podstawie ubezpieczenia OC oprócz dochodzenia roszczeń takich jak: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, odszkodowanie za koszty leczenia i rehabilitacji, może ubiegać się również o odszkodowanie za opiekę sprawowaną na jego rzecz przez osoby trzecie (w tym również osoby najbliższe np. rodzinę).

Odszkodowanie za opiekę nad poszkodowanym – podstawa prawna

Roszczenie ma swoją podstawę prawną w treści art. 444 §1 zd. 1 k.c., który to przepis stanowi, iż w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Obowiązek kompensaty obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki, bez względu na to, czy podjęte działania przyniosły poprawę zdrowia. Poszkodowany może domagać się kompensaty wszelkich poniesionych celowych kosztów, a więc także kosztów opieki związanych z udzieleniem mu pomocy w domu.

Czy odszkodowanie należy się gdy opiekę sprawuje Twój najbliższy np. członek rodziny?

W wyniku wypadku poszkodowani w licznych przypadkach odnoszą tak duży uszczerbek na zdrowiu, że wymagają specjalistycznej pomocy pielęgniarskiej i korzystają z ośrodka oferującego opiekę powypadkową. Co jednak w sytuacji, gdy poszkodowany co prawda wymaga pomocy osób trzecich, ale opiekę taką sprawują np. w domu osoby mu najbliższe?

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 31/19, w dniu 22 lipca 2020 r. w składzie siedmiu sędziów stwierdził, że:

Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.

Jest to istotna uchwała SN, która jednoznacznie przyznaje prawo do zwrotu kosztów opieki nad poszkodowanym. W poprzednich latach ubezpieczyciele często kwestionowali te świadczenia. Obecnie orzeczenie Sądu Najwyższego ostatecznie uregulowało te kwestie dokonując interpretacji art. 444 k.c.

Postępowanie dowodowe oraz wysokość stawek za opiekę

W jaki sposób dochodzić odszkodowania za sprawowanie opieki nad poszkodowanym?

Nie wymaga wykazania, że osoba poszkodowana rzeczywiście ponosiła konkretne wydatki na koszt opieki ani wskazania faktycznej wysokości tych kosztów. Za wystarczające uważa się potwierdzenie przez te osoby, że taka opieka była sprawowana, na czym polegała i jak długo trwała. Punktem odniesienia dla oceny zasadności udzielenia poszkodowanemu pomocy jest charakter doznanych przez niego obrażeń ciała. Należy określić ile godzin dziennie była sprawowana opieka. Ponadto czy była sprawowana tylko w dzień, czy przez całą dobę.

Jaką stawkę należy przyjąć za 1h sprawowanej opieki?

Każda sprawa jest rozstrzygana indywidualnie. Najczęściej jednak sąd wylicza taką stawkę biorąc pod uwagę miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości netto podzielone przez ilość godzin pracy w miesiącu lub opierając się na wysokości stawek usług opiekuńczych przyjętych w specjalizujących się w tym ośrodkach. Jak wskazuje praktyka sądowa w większości przypadków stawka taka wynosi około 10-20 zł / h opieki (chociaż ubezpieczyciele próbują zaniżyć ją często na 6-8 zł).

Podsumowanie

Brałeś udział w wypadku, w którym doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Twój stan zdrowia wymagał opieki osób trzecich? Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z OC za sprawowanie opieki przez członków Twojej rodziny? Walcz o swoje prawa. Skontaktuj się z naszą kancelarią, która posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach tego rodzaju. Zapraszam także na konsultacje prawne – porada prawna online.

RADCA PRAWNY / ADWOKAT KOŚCIELNY KANCELARIA PRAWNA LUBLIN SŁAWIN

Zobacz także: Zwrot nawiązki od ubezpieczyciela (OC)

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
blog sylwia jezierska

Sylwia Jezierska

Jej obszarem zainteresowań jest szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo kanoniczne, prawo pracy, a także dochodzenie odszkodowań powypadkowych jak i roszczeń z polisolokat.

Social Media

Najpopularniejsze

Zobacz również

Powiązane posty

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Klient nie zapłacił za kupioną rzecz? Kontrahent znowu zalega z płatnością za wykonaną usługę? Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowym regulowaniem faktur przez swoich biznesowych parterów. Jak skutecznie nakłonić drugą stronę do zapłaty?