Blog Prawniczy

Jak uniknąć alimentów na pełnoletnie dzieci?

alimenty na pełnoletnie dziecko - jak ich uniknąć

Jak uniknąć alimentów na pełnoletnie dzieci? Osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości nie stanowi automatycznej przesłanki ustania obowiązku alimentacyjnego jego rodziców. Co do zasady w przypadku kontynuowania nauki przez osobę pełnoletnią uprawnioną do alimentów rodzice nadal powinni jej zapewniać środki utrzymania. Istnieją jednak również okoliczności kiedy rodzice mogą uchylić się od płacenia alimentów na rzecz dorosłych już dzieci.

Uchylenie się przez rodziców od obowiązku alimentacyjnego na podstawie art. 133 § 3 k.r.o.

Art. 133 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi podstawę, na której rodzice mogą uchylić się od płacenia świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego.

Przesłankami do zniesienia obowiązku alimentacyjnego w tym przypadku są:

1) z jednej strony nadmierny uszczerbek dla rodziców (będący skutkiem wykonania obowiązku alimentacyjnego),

2) z drugiej strony niedokładanie przez dziecko starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Nadmierny uszczerbek dla rodziców

W celu ustalenia wielkości uszczerbku majątkowego – konieczne jest porównanie wysokości alimentów z wysokością dochodów osiąganych przez rodziców. Z „nadmiernym” uszczerbkiem będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy spełnienie obowiązku alimentacyjnego zakłóci zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziców. Podkreślenia wymaga, że nie można na rodziców nakładać obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletnich dzieci kosztem ich zdrowia lub też popadnięcia w ubóstwo.

Niedokładanie przez dziecko starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się

Taka sytuacja ma miejsce np. gdy dziecko pełnoletnie nie osiąga promocji do następnej klasy ze swojej winy, wagarując czy lekceważąc naukę. Jeśli dziecko nie osiąga rezultatów podczas studiów to również takie okoliczności mogą argumentować uchylenie się rodziców od spełnienia obowiązku alimentacyjnego.

Inne podstawy uchylenia obowiązku alimentacyjnego

Obok uchylenia się przez rodziców od obowiązku alimentacyjnego na podstawie art. 133 § 3 k.r.o. istnieją również inne regulacje, które mogą stanowić podstawę do zaprzestania uiszczania alimentów na pełnoletnie dzieci. Możemy do nich zaliczyć:

  1. Powództwo o zmianę orzeczenia lub też umowy alimentacyjnej na podstawie art. 138 k.r.o.
  2. Powództwo o uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego z powodu sprzeczności z zasadami współżycia społecznego z art. 1441 k.r.o.
  3. Ponadto sądy mogą oddalić powództwo o alimenty na podstawie art. 5 k.c

Relacja pomiędzy art. 133 § 3 k.r.p. a art. 1441 k.r.o.

Zakres art. 1441 k.r.o. jest szerszy niż art. 133 § 3 k.r.o., ponieważ klauzula zasad współżycia społecznego pozwala na możliwość wyłączenia obowiązku alimentacyjnego pomimo niespełnienia przesłanek z art. 133 § 3 k.r.o. Dla przykładu: dorosłe dziecko osiąga sukcesy na studiach, sytuacja materialna rodziców jest dobra, ale dziecko zachowuje się wobec rodziców w sposób naganny, naruszając obowiązek wzajemnego szacunku rodziców i dzieci.

Wpływ podjęcia studiów przez pełnoletnie dziecko na obowiązek alimentacyjny jego rodziców

W wyrokach sądów rodzinnych przeważa pogląd, że kontynuowanie przez pełnoletnie dziecko nauki na studiach wyższych (bez względu na tryb stacjonarny lub zaoczny) stanowi podstawę do dalszego trwania obowiązku alimentacyjnego rodziców, ponieważ obecnie wykształcenie jest realnym czynnikiem liczącym się na rynku pracy. Wskazać wymaga jednak, że wysokość świadczeń alimentacyjnych może zależeć od możliwość podjęcia przez studenta pracy dorywczej, zwłaszcza w przypadku kierunków studiów „mniej wymagających” lub zaocznego bądź wieczorowego trybu nauki.

Porada prawna on-line

RADCA PRAWNY / ADWOKAT KOŚCIELNY KANCELARIA PRAWNA LUBLIN SŁAWIN

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
blog sylwia jezierska

Sylwia Jezierska

Jej obszarem zainteresowań jest szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo kanoniczne, prawo pracy, a także dochodzenie odszkodowań powypadkowych jak i roszczeń z polisolokat.

Social Media

Najpopularniejsze

Zobacz również

Powiązane posty

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Klient nie zapłacił za kupioną rzecz? Kontrahent znowu zalega z płatnością za wykonaną usługę? Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowym regulowaniem faktur przez swoich biznesowych parterów. Jak skutecznie nakłonić drugą stronę do zapłaty?